Wherever I am, the world comes after me.
It offers me its busyness. It does not believe that I do not want it.
Now I understand 
why the old poets of China went so far
and high 
into the mountains, then crept into the pale mist.
"The Old Poets of China" by Mary Oliver

Sampakasaan:
Ang Araling Pilipino sa Larangang Pambansa at Pandaigdigang Pagbabago


Ika- 28 hanggang 29 ng Mayo  2013
GT Toyota Asian Cultural Center
Unibersidad ng Pilipinas Diliman


Layunin:     (a) Upang tasahin ang kabuluhan ng Araling Pilipino sa konteksto ng kasalukuyang   pagbabago sa bansa at iba’t-ibang panig ng daigdig; at
                          (b) Matukoy ang mga kaparaanan sa pagpapahusay ng larangan sa pagtuturo, pananaliksik, paglalathala, paglilingkod sa pamamagitan ng pamamahagi ng kaalaman at iba pang anyo ng pagsusumikap na pang-akademiko.

rsvp: 9203535